Polityk prywatności

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest RProfesjonalne Studio Modelowania Sylwetki Izabela Olszewska z siedzibą w Konstancin Jeziorna 05-510, ul. Bielawska 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 7122585146 , REGON 523706123 (określana w tej polityce jako, „my”, „nas”, „nasze” lub „Studio Figura ”), Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość: 

 • na adres e-mail: studiofigura.konstancin@gmail.com 
 • lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Bielawska 12, 05-510 Konstancin Jeziorna. 

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. 

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce „naszymi Usługami”). Przez korzystanie z naszych Usług należy rozumieć: 

 • korzystanie z dowolnego serwisu znajdującego się na naszych domenach

zapisanie się do elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, takiej jak newsletter • kontaktowanie się z nami poprzez Media społecznościowe takie jak: Facebook, Messenger, Instagram, Google

 Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług przy pomocy formularza kontaktowego, e-mail, SMS, chat, media społecznościowe.

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane niezarejestrowanych użytkowników naszych Serwisów

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji. Te dane przetwarzamy w celach statystycznych,

EL PRZETWARZANIA ZAKRES PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie oraz poziomu atrakcyjności poszczególnych elementów Serwisu, a także w celu zwiększenia Twojej wygody i poprawy Twojego zadowolenia z korzystania z nich

W przypadku użytkowników stron www nie wymagamy rejestracji. Te dane pozostają dla nas anonimowe. W trakcie sesji Serwis zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies. Informacje o Twoich zachowaniach online w trakcie przeglądania naszych Stron Internetowych

Art.6ust.1litf) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Dane zarejestrowanych użytkowników naszych Serwisów

W celu wykonania usług Zarządzanie kontami, które posiadasz u nas, w tym konta w serwisach Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń

Dane identyfikujące Ciebie, w tym adres pocztowy oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, adresy e-mail, numery telefonów, Dane logowania do Twojego konta, takie jak nazwa użytkownika. Informacje o Twoich zamówieniach i zakupach (na przykład o tym, co kupiłaś/-eś, kiedy i gdzie kupiłaś/- eś oraz w jaki sposób za to zapłaciłaś/-eś) Informacje o Twoich zachowaniach online w trakcie przeglądania naszych Stron Internetowych Informacje o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do naszych Usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Cię na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się).

 

Dane osób kontaktujących się nami odnośnie naszych Usług, biorących udział w promocjach, konkursach, ankietach

Kontaktowanie się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na Twoje posty w mediach społecznościowych i na czacie, które zostały do nas skierowane, w kwestiach dotyczących naszych serwisów. Chcemy lepiej służyć Ci, jako naszemu klientowi, dlatego wykorzystujemy dane osobowe do udzielania wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoje komunikaty, jak również do informowania Cię o zmianach, jakie wprowadziliśmy lub zamierzamy wprowadzić w naszych Usługach, które mają wpływ na Ciebie (np. zmiany w niniejszej Polityce lub regulaminach naszych Usług).

· Dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami odnośnie naszych Usług (przykładowo imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, lub gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

· Szczegóły dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, które wysyłamy do Ciebie, które otwierasz, w tym wszelkie łącza w nich zawarte, na które klikasz (na przykład te, które umożliwiają nam ustalenie, czy i kiedy otworzyłaś/-eś taką komunikację).

Art.6ust.1litf) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), z tym, że jeżeli chcemy zaprosić Cię drogą elektroniczną, taką jak e-mail lub SMS, będziemy bazować na Twojej zgodzie.

 

Zarządzanie promocjami i konkursami, w których bierzesz udział. Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami i konkursami, do których chcesz zgłosić swoją kandydaturę.

 

Art.6ust.1litf) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), z tym, że jeżeli chcemy zaprosić Cię drogą elektroniczną, taką jak e-mail lub SMS, będziemy bazować na Twojej zgodzie.

Dane osób odwiedzających nasze siedziby

Monitorowanie bezpieczeństwa naszych siedzib. W celu ochrony naszej działalności, lokalnej społeczności, klientów i naszych pracowników.

Nagrania przedstawiające wizerunek Twojej osoby mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w naszych systemach wraz z datą i godziną Twojej wizyty

Art.6ust.1litf) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane..

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 
 2. Prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 
 3. Prawo do sprostowania– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie; 
 4. Prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 
 6. Prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu; 7. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; 
 7. Prawo wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 9. Prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych). ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, w szczególności

dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe,

prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), firmy wspierające nasze działania

marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym jego

partnerom handlowym.

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom

bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie

prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Nie zwlekaj i skontaktuj się już dziś !